Privātuma politika

Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskajai personai (Datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA "MURUS", apstrādājot Datu subjekta personas datus.

1.  Pārzinis un tā kontaktinformācija

Pārzinis - Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē - SIA "MURUS" reģ.Nr. 40003867897, juridiskā adrese: Juglas 11, Līči, Stopiņu novads, LV 2118.

Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

2.  Vispārīgie jautājumi

Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecība uz fiziskajām personām - klientiem, tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem (turpmāk tekstā - Klienti);

Pārzinis rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamām tiesību normām.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa interneta mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formāta kartotēkās tie tiek apstrādāti. Politika sniedz vispārēju informāciju par Pārziņa veikto datu apstrādi, jo datu apstrādes apjoms un mērķi katram Klientam var atšķirties.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), var tikt noteikti specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

Ja vien mums nav nopietns iemesls to apšaubīt, tad Saņemot personas datus no Klienta, mēs uzskatam, ka Klients mums ir sniedzis precīzus un pareizus datus. Ja vien mums nav nopietns iemesls to apšaubīt, saņemto no klienta piekrišanu viņa personas datu apstrādei, mēs uzskatam, ka tā ir sniegta saskaņā ar Klienta brīvu gribu, pēc izsmeļošas informācijas saņemšanas par plānoto datu apstrādi.

3.  Klientu personas datu apstrāde

3.1. Līguma noslēgšanai un izpildei

Kad klients izsaka vēlēšanos izdarīt pirkumu mūsu mājas lapa, veikt pasūtījumu ar e-pasta starpniecību vai telefoniski, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, Pārzinis apstrādā Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu (datu apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līgumsaistību izpildei).

Personas datu apstrāde šim mērķim tiek uzsākta pēc tam, kad: - klients, esot tiešsaistē, ir aizpildījis pasūtījuma formu un izdara pasūtījumu pārziņa mājas lapā nospiežot "pirkt"; vai Klients ir izvēlējies pakalpojumu un nosūta mums savus datus, lai noformētu un saņemtu rēķinu vai preču pavadzīmi;

Datu apstrāde ir nepieciešama lai ar Klientu varētu noslēgt un pildīt attiecīgus līgums. Ja personas dati šajā apakšpunktā paredzētajam mērķim netiks sniegti, ar Klientu nebūs iespējams noslēgt attiecīgo līgumu un Klients nevarēs saņemt izvēlēto preci vai pakalpojumu, informāciju par pasūtījuma izpildes gaitu, kā arī izmantot no pirkuma izrietošās garantijas.

Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildes gaitā (piemēram, Klienta apkalpošanai, norēķinu administrēšanai, lai nosūtītu ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, atjaunotu pazaudētu dāvanu karti, u.c.).

3.2. Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai
Lai Pārzinis varētu realizēt savas likumīgās (leģitīmās) intereses, kas saistītas ar tā komercdarbības nodrošināšanu, kā arī īpašuma un darbinieku aizsardzību, Pārzinis paredz, ka tas noteiktās situācijās apstrādās Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Apstrāde var būt nepieciešama, lai:

 • veicinātu preces vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu (piemēram, informācija kuru sniedz apmeklētāji sadaļā "Atsauksmes no mūsu klientiem"); 
 • jaunu preču vai pakalpojumu izstrādei un attīstībai; 
 • klientu apkalpošanai; 
 • klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai; 
 • iebildumu un ierosinājumu izskatīšanai un apstrādei; 
 • lai novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai; 
 • lai analizētu Pārziņa mājas lapas lietojuma darbību, izstrādātu un ieviestu toās uzlabojumus; 
 • atsevišķos gadījumos, lai nosūtīt ziņojumus saistībā ar līguma izpildes gaitu; 
 • novērstu krāpniecību; 
 • sava īpašuma un darbinieku aizsardzībai; 
 • vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai. 

Gadījumā, ja Klienta personas dati Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai tiks izmantoti specifiskos nolūkos, Klients par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šī apstrāde tiešā veidā nav nepieciešama līgumsaistību noslēgšanai vai izpildei, tomēr ir būtiska Pārziņa komercdarbībai, lai Pārzinis varētu nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, kā arī sava īpašuma un darbinieku aizsardzību.

3.3.              Saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu

Gadījumā, kad Klients ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu.

Pamatojoties uz Klienta piekrišanu Pārzinis var nosūtīt Klientam komerciālus paziņojumiem par Pārziņa precēm un pakalpojumiem (kas nav saistīti ar starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem), informēt par jaunumiem, aicināt piedalīties aptaujās saistībā ar uzlabojumu izstrādi, veiktu Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi, kā arī citos gadījumos.

Ja klienta personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, savu piekrišanu Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu [email protected].

Pārzinis pārtrauks Klienta datu apstrādi attiecīgajam nolūkam (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanu), tiklīdz tiks apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kā arī no tā, vai Pārzinim būs iespējams identificēt attiecīgo Klientu, bet standarta situācijā tas var aizņemt līdz 5 darba dienām.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot attiecīgo piekrišanu, netiks pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

4.  Personas datu saņēmēju kategorijas

Visos gadījumos personas datu apstrādi veiks tikai tam pilnvaroti Pārziņa darbinieki. Atsevišķu apstrādes darbību veikšanai tiek piesaistīti apstrādātāji - uzņēmumi ar kuriem Pārzinis ir noslēdzis atbilstošu līgumu (tie var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji). Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Klientu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Pārzinis Klientu personas datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju neizpauž trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams:

 • līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros); 
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; 
 • normatīvajos aktos (piemēram, likumos un Ministru Kabineta noteikumos) paredzētos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā; 
 • Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses. 

Gadījumā, ja būsiet izvēlējies ierakstīt komentāru mājaslapas sadaļā "Komentāri" Jūsu sniegtais komentārs būs redzams jebkurai personai, kas apmeklēs mūsu mājas lapu.

5. Saziņa ar Klientu
Pārzinis nepieciešamības gadījumā (piemēram, lai informētu par būtiskām izmaiņām) veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus).

6. Datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām
Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts) vai starptautisku organizāciju. Ja Pārzinis paredzēs personas datus nodot uzņēmumiem vai organizācijām trešajās valstīs, Pārzinis nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
Pārzinis glabā Klienta personas datus, kamēr pastāv kāds no šiem kritērijiem:

 • 4 gadi no pirkuma vai pakalpojuma saņemšanas izdarīšanas brīža; 
 • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā); 
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, likumā "Par grāmatvedību"); 
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats. 

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

8. Datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi:

 • precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, kā arī informāciju par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta; 
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja persona uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza; 
 • Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja Klients uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; 
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.pantā minētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu datu apstrādi; 

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida pieprasījumu nosūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli nosūtot uz e-pastu [email protected].

Klientam pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. Pārzinis pēc iespējas ņems vērā Klienta norādīto saziņas veidu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas, Pārzinis izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi Klientam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma.

Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic visas iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

9. Citi noteikumi
Pārziņa mājas lapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

Pārziņa mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nav atbildīgs.

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas ”SIA MURUS” mājas lapā.

Pārziņa mājas lapā ievietotā informācija – teksti un cits saturs ir aizsargāti ar autortiesībām. Tas nozīmē, ka nevienam nav tiesības kopēt SIA MURUS mājas lapā ievietoto informāciju bez SIA MURUS atļaujas, izņemot gadījumus, kad to izmanto personīgām vajadzībām.

Šī Privātuma politikas tiek piemērota no 2018.gada 24.maija.

google-site-verification=xmYwDw_HRBEeJ-ik7Gslkhv-7XHBEvCzH8vDtpW-hNs